رنگ ساختمانی اکریلیک براق LETO

رنگ ساختمانی اکریلیک براق لتو با استفاده از مرغوبترین رزین‌های‌اکریلیک پایه‌آب تهیه شده است. این محصول برای رنگ‌آمیزی سریع،‌ زیبا و بادوام کلیه سطوح (گچی‌،‌سیمانی،‌آجری، آردواز و‌چوبی) داخل‌و‌ خارج ساختمان مورداستفاده قرار می‌گیرد. قابلیت شستشو، پوشش‌عالی، سرعت خشک‌‌شدن بالا، سهولت‌اجرا، قابلیت رقیق‌شدن با‌ آب، نداشتن بوی‌نامطبوع، از وی‍ژگی‌های این‌محصول است. همچنین عدم‌جذب گردو‌غبار، مقاومت در‌برابر سایش، اشعه‌خورشید و نور‌ماوراء‌بنفش و سازگاری با محیط‌زیست از دیگر مزایای این‌رنگ می‌باشد.

 

مشخصات فنی: (فام سفید در دمای‌C° ۲۵)

پوشش تئوری‌: ۱۱-۱۰‌ متر‌مربع بر لیتر

(میزان واقعی بستگی به سطح زیر‌کار، ضخامت‌پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد)
زمان خشک شدن سطحی:‌ حداکثر‌ ۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی‌:‌ حداقل‌ ۳ ساعت

(‌زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و‌ تعداد لایه‌ها دارد).

دستور‌مصرف:

قبل از استفاده از رنگ ساختمانی سطح‌مورد نظر‌را با آب شستشو‌داده تا گردو‌خاک از سطح زدوده شود. (‌در صورتیکه سطح شوره زده باشد حتما با استفاده از برس، تمیز گردد). لازم است سطح، موردنظر قبل از رنگ‌آمیزی، تمیز و عاری از هر‌گونه آلودگی و چربی و حتی رنگ‌های‌قدیمی گردد. برای سطوح سیمانی می‌توانید از روش واترجت، جهت تمیز‌کردن سطحی استفاده نمائید. در‌ این صورت باید قبل از اعمال رنگ، از‌ خشک‌شدن کامل سطح مطمئن شوید. در‌صورت لزوم، سطح را با سیلر‌اکریلیک مناسب ترمیم نموده تا سطحی کاملاً صاف و یکنواخت بدست‌آید. سپس‌ رنگ ساختمانی اکریلیک براق‌لتو را با مقدار مناسب آب بتدریج مخلوط نموده و بروی سطح اعمال‌نمائید. (میزان اختلاط آب به‌رنگ بر‌حسب درصد‌وزنی، با قلمو ۲۰%-‌۱۵‌ %‌، با غلتک ۱۵%-۱۰‌ %‌و با پیستوله۲۵%-‌۲۰‌% می‌باشد). پس‌ازاتمام‌کار، دست‌ها، ابزار‌آلات رنگ‌آمیزی یا مواد ریخته شده بر‌وی‌زمین‌را با‌ آب‌گرم و‌صابون بشوئید.

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم‌خورشید و با تهویه مناسب نگهداری شود. از یخ‌زدگی رنگ‌جلوگیری گردد. بعد‌از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف رنگ ساختمانی در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۳۰ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی:

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در‌صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید. در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید.


 رنگ ساختمانی اکریلیک نیمه براق LETO

رنگ‌ ساختمانی اکریلیک‌نیمه براق‌لتو‌ با استفاده‌از مرغوبترین رزین‌های‌اکریلیک‌پایه آب تهیه شده است. و برای رنگ‌آمیزی‌سریع، زیبا و بادوام‌کلیه سطوح‌(گچی‌، سیمانی،‌آجری،‌آردواز و‌چوبی) داخل‌و خارج ساختمان مورد‌استفاده قرار‌می‌گیرد. قابلیت شستشو، قدرت پوشش‌عالی، سرعت خشک‌شدن بالا، سهولت‌اجراء و‌قابلیت رقیق‌شدن‌با آب، نداشتن بوی‌نامطبوع و عدم‌جذب گرد‌ و غباراست. و همینطور مقاومت در برابر‌سایش، اشعه‌خورشید و نور ماوراء‌بنفش و‌سازگاری با محیط زیست از مزایای این‌رنگ می‌باشد.

 

مشخصات فنی: (فام سفید در دمای C° ۲۵)

پوشش تئوری‌: ۱۰-۸ متر مربع بر لیتر

(میزان واقعی بستگی به سطح زیر کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد)
زمان خشک شدن سطحی: حداکثر‌۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی: حداقل‌ ۳ ساعت

(‌زمان خشک‌شدن بستگی به جریان‌هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد‌لایه ها دارد).

دستور مصرف:

سطح مورد نظر‌ را‌ با آب شستشو‌داده تا گرد و‌خاک‌از‌سطح زدوده شود، ‌در صورتیکه سطح شور‌ه‌زده باشد، حتما با‌استفاده‌از برس، تمیز‌گردد. لازم است سطح مورد نظر قبل‌از‌ رنگ‌آمیزی رنگ ساختمانی، تمیز و‌عاری از هر‌گونه‌آلودگی و چربی و حتی‌رنگ‌های‌قدیمی گردد. برای سطوح‌سیمانی از روش واتر‌جت، جهت تمیز‌کردن سطح می‌توانید استفاده نمائید. در اینصورت باید‌قبل از اعمال رنگ ساختمانی، از خشک‌شدن کامل سطح‌مطمئن شوید. در‌صورت‌لزوم، سطح‌را با سیلر‌اکریلیک مناسب ترمیم نموده تا سطحی‌کاملاً صاف و یکنواخت بدست آید. سپس‌رنگ ساختمانی اکریلیک نیمه براق LETO را با مقدار مناسب‌آب‌به‌تدریج مخلوط نموده و بر روی سطح اعمال نمائید. (میزان اختلاط آب به رنگ ساختمانی بر‌حسب درصد‌وزنی، با قلمو ۲۰%-‌۱۵‌%‌، با غلتک‌۱۵%-۱۰‌ % و با پیستوله۲۵%-‌۲۰% می‌باشد). پس‌از اتمام کار،‌دست ها، ابزار‌آلات رنگ‌آمیزی‌ رنگ ساختمانی یا مواد ریخته‌شده بر‌روی زمین را با آبگرم و صابون بشوئید.

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور‌مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری شود. از یخ‌زدگی رنگ جلوگیری گردد. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۳۰ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در صورت بلعیده‌شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید. در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید.


 رنگ ساختمانی اکریلیک مات LETO

رنگ‌ ساختمانی اکریلیک مات LETO با استفاده از مرغوبترین رزین‌های‌اکریلیک پایه‌آب تهیه شده است. این محصول برای رنگ‌آمیزی سریع، زیبا و بادوام کلیه سطوح ‌(گچی‌، سیمانی، آجری، آردواز و چوبی) داخل و‌خارج ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. قابلیت‌شستشو، قدرت‌پوشش عالی، سرعت خشک‌شدن بالا، سهولت اجرا ‌و‌ قابلیت‌رقیق‌شدن با‌آب، نداشتن بوی‌نامطبوع، عدم جذب‌گرد و غباراست. وهمچنین مقاومت در برابر‌سایش، اشعه‌خورشید و نور‌ماوراء بنفش و سازگاری با محیط‌زیست‌ از مزایای این رنگ‌ ساختمانی می باشد.

 

مشخصات فنی‌: فام سفید (در دمای C° ۲۵)

پوشش تئوری: ۱۱-۹ متر‌مربع بر لیتر

(‌میزان واقعی بستگی به سطح زیر کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد)
زمان خشک شدن سطحی‌‌: حداکثر ۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی: حداقل ۳ ساعت

(‌زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت‌و‌تعداد لایه ها دارد).

دستور مصرف:

سطح مورد نظر را با آب شستشو داده تا گرد و خاک از سطح زدوده شود(‌در صورتیکه سطح شوره زده باشد حتما با استفاده از برس، تمیز گردد). لازم است سطح مورد نظر قبل از رنگ‌آمیزی، تمیز و‌عاری از هر‌گونه‌آلودگی‌و چربی و حتی رنگ‌های قدیمی‌گردد. برای سطوح سیمانی‌از‌روش‌ واتر‌جت جهت تمیز‌کردن سطح، می توانید استفاده نمائید. در این صورت باید قبل از اعمال رنگ ساختمانی، از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید. در صورت لزوم، سطح را با سیلر اکریلیک مناسب ترمیم نموده تا سطحی کاملاً صاف و یکنواخت بدست‌آید. سپس‌ رنگ ساختمانی اکریلیک مات LETO را با مقدار مناسب آب به تدریج مخلوط نموده و بر روی سطح اعمال نمائید. (میزان اختلاط‌ آب به رنگ بر‌حسب‌درصد‌ وزنی، با قلم مو‌۲۰%-‌۱۵‌‌%‌، با‌غلتک‌۱۵%-۱۰‌ %‌و با پیستوله‌۲۵ ‌%-‌۲۰% می‌باشد). پس‌از اتمام کار، دست‌ها، ابزار‌آلات رنگ‌آمیزی یا مواد ریخته شده بر روی زمین را با آب گرم و‌صابون بشوئید.

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری شود. از یخ زدگی رنگ جلوگیری گردد. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۳۰ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی:

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید. در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید.


رنگ ساختمانی تمام پلاستیک مات LETO

رنگ ساختمانی تمام پلاستیک مات‌لتو بر پایه کوپلیمر وینیل‌استات تولید شده‌است. این رنگ جهت کلیه سطوح (گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقاومت عالی در برابر شستشو، قدرت پوشش‌دهی عالی، خشک‌شدن سریع، قلم‌خوری مناسب، رقیق شدن با آب است. همچنین چسبندگی‌عالی، سهولت اجرا، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد.

 

مشخصات فنی رنگ ساختمانی تمام پلاستیک مات (فام سفید C° ۲۵)

پوشش تئوری۱۰-۸ متر مربع بر لیتر

(میزان واقعی بستگی به سطح زیر کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد).

زمان خشک شدن سطحیحداکثر ۱ ساعت

زمان اعمال لایه بعدیحداقل ۳ ساعت

(زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد).

دستور مصرف

قبل از رنگ آمیزی رنگ ساختمانی از طریق جدا نمودن نقاط سست، باز نمودن شکافها و درزهاست. وهمچنین جدا کردن رنگهای پوسته شده، سطح را آماده سازی نمایید. سپس در صورت نیاز با گچ یا بتونه، سطح زیرکار را صاف و سپس سنباده‌کاری کنید. سطح نهایی قبل از رنگ‌آمیزی می‌بایست تمیز و بدون هر گونه آلودگی، گرد و‌خاک و یا چربی باشد.‌ سپس‌رنگ تمام پلاستیک مات LETO را با مقدار مناسب آب به تدریج مخلوط نموده و بر روی سطح اعمال نمائید. (میزان اختلاط آب به رنگ بر حسب درصد وزنی، با قلم مو‌۳۰%-‌۲۵%‌، با غلتک ۱۰%-‌۵% و با پیستوله‌۴۰%-‌۳۵% می‌باشد‌). پس از اتمام‌کار، دست ها، ابزارآلات رنگ‌آمیزی یا مواد ریخته شده بر‌روی زمین را با آب گرم و صابون بشوئید.

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری شود. از یخ زدگی رنگ جلوگیری گردد. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۳۶ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید. در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید.


رنگ ساختمانی نیم پلاستیک مات LETO لوکس

رنگ ساختمانی نیم پلاستیک مات لوکس، بر پایه کوپلیمر وینیل استات تولید شده است. این رنگ ساختمانی جهت کلیه سطوح (‌گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و‌چوبی‌) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقاومت عالی در برابر شستشو، قدرت پوشش دهی عالی، خشک شدن سریع، قلم خوری مناسب، رقیق شدن با آب است. در‌ضمن چسبندگی عالی، سهولت اجرا، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد.

مشخصات فنی رنگ ساختمانی تمام پلاستیک مات (فام سفید C° ۲۵)

پوشش تئوری: ۱۰-۸ متر مربع بر لیتر

(میزان واقعی بستگی به سطح زیر کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد).

زمان خشک شدن سطحیحداکثر ۱ ساعت

زمان اعمال لایه بعدی: حداقل ۳ ساعت

(زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد).

دستور مصرف

قبل از رنگ آمیزی رنگ ساختمانی از طریق جدا نمودن نقاط سست، باز نمودن شکافها و درزهاست. وهمچنین جدا کردن رنگهای پوسته شده، سطح را آماده سازی نمایید. سپس در صورت نیاز با گچ یا بتونه، سطح زیرکار را صاف و سپس سنباده‌کاری کنید. سطح نهایی قبل از رنگ‌آمیزی می‌بایست تمیز و بدون هر گونه آلودگی، گرد و‌خاک و یا چربی باشد.‌ سپس‌رنگ تمام پلاستیک مات LETO را با مقدار مناسب آب به تدریج مخلوط نموده و بر روی سطح اعمال نمائید. (میزان اختلاط آب به رنگ بر حسب درصد وزنی، با قلم مو‌۳۰%-‌۲۵%‌، با غلتک ۱۰%-‌۵% و با پیستوله‌۴۰%-‌۳۵% می‌باشد‌). پس از اتمام‌کار، دست ها، ابزارآلات رنگ‌آمیزی یا مواد ریخته شده بر‌روی زمین را با آب گرم و صابون بشوئید.

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری شود. از یخ زدگی رنگ جلوگیری گردد. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۳۶ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید. در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید.


رنگ ساختمانی نیم پلاستیک مات LETO مکس

رنگ ساختمانی نیم پلاستیک مات مکس بر پایه کوپلیمر وینیل استات تولید شده است. این رنگ جهت کلیه سطوح (گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌ گیرد. قدرت پوشانندگی‌عالی، خشک‌شدن سریع، قلم‌خوری مناسب هست. و همینطور رقیق‌شدن با ‌آب، چسبندگی‌عالی، سهولت‌اجرا، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط‌زیست از‌ مزایای این رنگ می باشد.

 

مشخصات فنی: (‌فام سفید در‌دمای‌‌C° ۲۵)

پوشش تئوری:‌ ۷-۹‌متر مربع بر لیتر‌ (میزان واقعی بستگی به سطح زیر کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد).
زمان خشک شدن سطحیحداکثر ۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی: حداقل ۳ ساعت (‌زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد).

دستور مصرف:

قبل‌از‌رنگ‌آمیزی از‌طریق جدا نمودن نقاط سست، باز‌نمودن شکافها و درزها، جدا کردن رنگهای پوسته شده، سطح را آماده سازی نمایید. سپس در‌صورت نیاز با گچ یا بتونه، سطح زیرکار را صاف و سپس سنباده کاری کنید. سطح نهایی قبل از رنگ آمیزی می بایست تمیز و بدون هر گونه آلودگی، گرد‌و‌خاک و یا چربی باشد. سپس رنگ ساختمانی نیم پلاستیک مات مکس را با مقدار‌مناسب آب به تدریج مخلوط نموده و بر‌روی سطح اعمال نمائید. (میزان اختلاط آب به رنگ بر حسب درصد وزنی، با قلم مو ۴۰%-‌۳۵ %، با‌غلتک ۱۰%-‌۵% و با پیستوله ۵۰ %-‌۴۵% می‌باشد.) پس‌از اتمام‌کار، دست‌ها، ابزار‌آلات رنگ‌آمیزی یا مواد ریخته شده بر روی زمین را با آب گرم و صابون بشوئید.

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری شود. از یخ‌زدگی رنگ جلوگیری گردد. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۳۶ ماه پس از تاریخ تولید می‌باشد.

نکات ایمنی:

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید. در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید.


رنگ ساختمانی روغنی براق آلکیدی

رنگ ساختمانی روغنی‌براق آلکیدی ماهلا ‌بر‌پایه رزین‌آلکید مخصوص و بر اساس آخرین‌فرمولاسیون موجود در صنایع رنگ سازی، تهیه شده است. این محصول دارای زمان خشک شدن، براقیت، چسبندگی و قدرت پوشش‌دهی مناسبی بوده است. و پایداری خوب در برابر عوامل جوی و سازگاری با آب و هوای مختلف از دیگر ویژگی های آن می باشد.

 

مشخصات فنی: (فام سفید در دمایC° ۲۵)‌

پوشش تئوری: ۱۲-۱۰ متر مربع بر لیتر‌(میزان واقعی بستگی به سطح زیر کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد).
زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۴ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی‌: حداقل ۱۶ ساعت (‌زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد).
نقطه اشتعال: C° ۳۸

دستور مصرف:

ابتدا سطح مورد نظر را از هر گونه چربی،‌گرد و غبار، زنگ‌زدگی و‌دیگر آلودگی ها کاملاً پاک نمایید. در صورت لزوم، سطح را با آستری یا بتونه روغنی مناسب انجام میدهیم. وبعد تا خشک شدن و رسیدن به سطحی کاملاً صاف‌و‌یکنواخت منتظر می مانیم. سپس محتوی قوطی را کاملاً مخلوط نموده و تا اینکه به غلظت مناسب برسد. همراه با تینر روغنی مرغوب رقیق و بوسیله قلم مو، غلتک یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید. (‌میزان اختلاط تینر بر حسب درصد وزنی با قلم مو۳۰-۲۵%، با غلتک‌۲۵-۲۰% و با پیستوله ۳۵-۳۰% می باشد).

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید با تهویه مناسب نگهداری شود. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۳۶ ماه بعد از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی:

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید.در هنگام استفاده در فضای بسته از تهویه مناسب استفاده شود.در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید. از مجاورت با شعله دور نگه دارید.


رنگ ساختمانی روغنی آلکیدی نیمه براق ماهلا

رنگ ساختمانی روغنی‌نیمه براق‌آلکیدی ماهلا بر پایه رزین‌آلکید مخصوص و بر‌اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگ‌سازی، تهیه شده است. این محصول دارای زمان خشک‌شدن، براقیت، چسبندگی و قدرت پوشش‌دهی مناسبی بوده و پایداری خوب در برابر عوامل جوی‌و‌سازگاری با آب و هوای مختلف از دیگر ویژگی های آن می‌باشد.

 

مشخصات فنی: (فام سفید در دمای C° ۲۵)

پوشش تئوری: ۱۰-۸ متر مربع بر لیتر (میزان واقعی بستگی به سطح زیر کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد).
زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۴ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی: حداقل ۱۶ ساعت (‌زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد).
نقطه اشتعال C° ۳۸

دستور مصرف:

ابتدا سطح مورد نظر را از هر‌گونه چربی، گرد و غبار، زنگ‌زدگی و دیگر آلودگی ها کاملاً پاک نمایید.در صورت لزوم، سطح را با آستری یا بتونه روغنی مناسب ترمیم نموده تا سطحی کاملاً صاف و یکنواخت به دست آید. سپس محتوی قوطی را کاملاً مخلوط نموده است. و همچنین تا رسیدن به غلظت مناسب با تینر روغنی مرغوب رقیق و بوسیله قلم مو، غلتک یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید. (میزان اختلاط تینر بر حسب درصد وزنی با قلم مو۲۰-۱۵%‌، با غلتک ۱۵-۱۰% و با پیستوله ۲۵-۲۰% می باشد).

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید با تهویه مناسب نگهداری شود. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه بعد از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی:

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید. در هنگام استفاده در فضای بسته از تهویه مناسب استفاده شود.در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید. از مجاورت با شعله دور نگه دارید.


رنگ ساختمانی روغنی مات آلکیدی ماهلا

رنگ ساختمانی روغنی مات آلکیدی ماهلا بر‌پایه رزین‌آلکید مخصوص و براساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگ‌سازی، تهیه شده است. این محصول دارای زمان خشک شدن، دوام، چسبندگی و قدرت پوشش‌دهی مناسبی بوده است. وهمچنین پایداری خوب در برابر عوامل جوی و سازگاری با آب و هوای مختلف از دیگر ویژگی‌های آن می‌باشد.

 

مشخصات فنی: ( فام سفید در دمای  (C° ۲۵ )

پوشش تئوری: ۱۱-۱۰ متر مربع بر لیتر (‌میزان واقعی بستگی به سطح زیر‌کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد).

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۴ ساعت

زمان اعمال لایه بعدی: حداقل ۱۶ ساعت ( زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد).

نقطه اشتعال: C° ۳۸

دستور مصرف:

ابتدا سطح مورد‌نظر را از هر گونه چربی، گرد و غبار، زنگ‌زدگی و دیگر آلودگی‌ها کاملاً پاک نمایید. در صورت لزوم، سطح را با آستری یا بتونه‌روغنی مناسب ترمیم نموده تا سطحی کاملاً صاف و یکنواخت به‌دست آید. سپس محتوی قوطی را کاملاً مخلوط نموده است. و تا رسیدن به غلظت‌مناسب با تینر روغنی مرغوب‌رقیق و بوسیله قلم‌مو، غلتک یا پیستوله بر‌روی سطح مورد‌نظر اعمال نمایید. ( میزان اختلاط تینر بر حسب درصد وزنی با قلم مو۲۰-۱۵%، با غلتک ۱۵-۱۰% و با پیستوله ۲۵-۲۰% می باشد.)

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید با تهویه مناسب نگهداری شود. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه بعد از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی:

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید.در هنگام استفاده در فضای بسته از تهویه مناسب استفاده شود.در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید. از مجاورت با شعله دور نگه دارید.


ضد زنگ آلکیدی

ضد‌زنگ آلکیدی MANDEGAR بر پایه رزین‌آلکید و با استفاده از بهترین مواد مقاوم در برابر خوردگی تهیه شده است. این آستری بعنوان اولین لایه بر‌روی سطوح فلزی یا موارد مشابه اعمال می‌گردد و از چسبندگی و پایداری‌مناسبی برخوردار است. این محصول دارای زمان خشک‌شدن، دوام، قدرت‌پوشانندگی و چسبندگی مناسب بوده و پایداری‌خوبی در برابر خوردگی، سایش و عوامل‌جوی دارد.

 

پوشش تئوری: ۱۱-۹  متر مربع بر لیتر (میزان واقعی بستگی به سطح زیر کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد)
زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۱ ساعت
زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۴-۶ ساعت (زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد).
نقطه اشتعال: C° ۳۸

دستور مصرف:

ابتدا سطح مورد نظر را از هر گونه چربی، گرد و غبار، زنگ‌زدگی و دیگر آلودگی ها کاملاً پاک نمایید. (‌سمباده زدن یا سند بلاست جهت از بین‌بردن رنگ‌های قبلی و زنگ‌زدگی و چسبندگی بهتر توصیه می‌شود). سپس محتوی قوطی را کاملاً مخلوط نموده و تا رسیدن به غلظت مناسب با تینر روغنی مرغوب رقیق انتخاب میکنیم. و بوسیله قلم‌مو، غلتک یا پیستوله بر‌روی سطح مورد نظر اعمال نمایید. ( میزان اختلاط تینر بر حسب درصد وزنی با قلم‌مو ۱۵-۱۲% با غلتک ۱۲-‌۱۰% و با پیستوله ۲۰-۱۵% می‌باشد).

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید با تهویه مناسب نگهداری شود. بعد از مصرف درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف، در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه بعد از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی:

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید.در هنگام استفاده در فضای بسته از تهویه مناسب استفاده شود. در صورت تماس با چشم، بلافاصله با آب فراوان بشویید. از مجاورت با شعله دور نگه دارید.


جلای آلکیدی براق ماهلا

جلای آلکیدی براق ماهلا بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگ‌سازی تهیه شده است. لذا جهت پوشش کلیه سطوح چوبی داخل ساختمان، مبلمان، کابینت، درب‌های چوبی و موارد مشابه پیشنهاد می‌گردد. این محصول دارای زمان خشک‌شدن مناسبی بوده و پایداری خوبی در برابر سایش از خود نشان می دهد. چسبندگی فوق‌العاده به سطوح و ممانعت از ورود هوا به سطح‌نهایی از ویژگی‌های دیگر این جلا می‌باشد.

 

مشخصات فنی: در دمای (C° ۲۵)

پوشش تئوری: ۱۵-۱۴ متر‌مربع بر‌لیتر (میزان واقعی بستگی به سطح زیر‌کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد).
زمان خشک شدن سطحی : حداکثر ۴ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی : حداقل ۱۶ ساعت (زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد).
نقطه اشتعال C° ۳۸:

دستور مصرف:

ابتدا سطح مورد نظر را از هر گونه چربی، گرد و غبار، زنگ‌زدگی و دیگر آلودگی‌ها کاملاً پاک نمایید. پوسته‌های رنگ‌های قدیمی بایستی از سطح زدوده و سطحی صاف بدست‌ آید. بنا‌بر ضرورت، جهت از بین‌بردن رنگ‌های قبلی و شوره می توان از سنباده یا برس استفاده نمود. سپس محتوی قوطی را کاملاً مخلوط نمایید. و سپس تا رسیدن به غلظت مناسب با تینر روغنی‌مرغوب رقیق و به وسیله قلم‌مو، غلتک بر‌روی سطح اعمال نمایید. (میزان اختلاط تینر برحسب درصد وزنی با قلم مو۳۰-۳۵%، با غلتک‌۲۰% و با پیستوله ۴۵-۵۰% می باشد).شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری شود. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در‌صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۴۸ ماه بعد از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی:

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در‌اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید. در هنگام استفاده در فضای بسته از تهویه مناسب استفاده شود. در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید. از مجاورت با شعله دور نگه دارید.


رنگ استخری ماهلا

رنگ استخری ماهلا بر پایه رزین های مقاوم در برابر آب و سریع خشک فرموله شده است. و علاوه بر چسبندگی بالا بر روی سطوح بتنی، آجری و سیمانی، مقاومت مناسبی در برابر ضربه و سایش دارد. این رنگ جهت رنگ آمیزی استخرهای شنا و حوضچه های آب شیرین پیشنهاد می‌گردد. از ویژگی‌های این محصول می‌توان مقاومت در برابر محیط‌های آبی، زمان خشک‌شدن مناسب است. و همچنین قدرت پوشش‌دهی عالی، مقاومت در برابر سایش، ضربه، اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش را نام برد.

 

مشخصات فنی:  فام سفید در دمای (C° ۲۵)

پوشش تئوری: ۱۰-۹ متر مربع بر لیتر (‌میزان واقعی بستگی به سطح زیر کار، ضخامت پوشش، وسیله کاربرد و شرایط محیطی دارد).
زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی: حداقل ۲۴ ساعت (زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد).
نقطه اشتعال: C° ۳۸

دستور مصرف:

ابتدا استخر را از آب پر نموده و پس از گذشت دو هفته آب را تخلیه نمایید. تا اتمام املاح قلیایی بتن از سطح آن خارج شود. سپس با برس سیمی سطح را تمیز کنید. رنگ آمیزی باید پس از خشک شدن کامل در هوای آفتابی صورت پذیرد. رنگ استخری ماهلا را با مقدار‌مناسب تینر استخری یا تینرفوری‌رقیق نموده یکدست از رنگ استخری را اعمال نمایید. تا تمام خلل و فرج و منافذ‌ریز سطح پوشانده شود. لایه بعدی پس از گذشت یک‌روز اعمال شود. میزان اختلاط تینر به رنگ، بستگی به‌درجه حرارت محیط، سطح زیر‌کار و نیز وسیله رنگ‌آمیزی دارد. (میزان اختلاط‌تینر به رنگ بر حسب درصد وزنی، با قلم مو۴۵%-۴۰% و با اسپری ۵۰ %-۴۵ % می باشد). با توجه به شرایط آب و‌هوایی بعد از گذشت‌۳‌روز تا یک هفته از خشک‌شدن رنگ، استخر را پر نمائید.

شرایط نگهداری:

محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور‌مستقیم‌خورشید با تهویه مناسب نگهداری شود. بعد از مصرف درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا ۴۸ ماه بعد از تاریخ‌تولید می باشد.

نکات ایمنی:

از دسترس اطفال دور نگه دارید. در‌صورت بلعیده شدن این ماده، شخص را وادار به تهوع نکنید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید. در هنگام استفاده در فضای بسته از تهویه مناسب استفاده شود.در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید. از مجاورت با شعله دور نگه دارید