رنگ‌ صنعتی آستر اپوکسی پلی آمید غنی از روی (زینک ریچ)

رنگ صنعتی بر پایه رزین اپوکسی و سخت‌کننده پلی آمید طراحی و فرموله، و دارای تاییدیه از پژوهشگاه صنعت‌نفت می‌باشد. این آستر به عنوان لایه اولیه بر‌روی سطوح‌فلزی بکار‌رفته و آن را در مقابل خوردگی به خوبی محافظت می‌نماید. این آستر از طریق مکانیسم حفاظت کاتدی از خوردگی سطوح فولادی جلوگیری می‌نماید. و لذا این امر به دلیل وجود درصد بالای پودر روی در فرمولاسیون آن می‌باشد. از این‌آستر در پوشش سازه‌های فلزی، لوله‌ها، سطوح خارجی مخازن، نیروگاه‌ها، تاسیسات مربوط به فرآیندهای‌شیمیایی و غیره استفاده می‌شود. یک لایه پوشش ۶۰ میکرونی از آن، حفاظت مناسبی در برابر خوردگی ایجاد کرده است. وهمچنین می‌توان آن را با پوشش میانی اپوکسی و یا هر سیستم مناسب و سازگار دیگر پوشش داد.

 

رنگ‌ صنعتی آستر اپوکسی پلی آمید زینک فسفات

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و سخت‌کننده پلی آمید فرموله شده  است. این آستر را بعنوان پوشش ابتدایی بر‌روی سطوحی که نیازبه محافظت دربرابر خوردگی و شرایط جوی و رطوبت دارند استفاده‌می‌کنند. رنگ صنعتی خواصی از قبیل چسبندگی عالی، سختی بالا و دوام طولانی مدت را دارا می‌باشد. وهمچنین می‌توان به قابلیت محافظت سطوح در‌برابر خوردگی حتی در هنگام آسیب دیدگی و خراش خوردگی فیلم رنگ اشاره نمود. از این محصول جهت محافظت از خوردگی سازه‌هایی که فاصله زمانی نصب تا پوشش‌دهی در آنها طولانی می‌باشد استفاده می‌گردد. این آستر با دامنه وسیعی از سیستم‌های پوشش رویه و میانی می‌تواند بکار رود. به همین‌خاطر پوشش دادن سطوح‌فولادی، آهنی که در صنایع‌شیمیایی، نفت، نیروگاه‌ها، سازه‌های‌فلزی، مخازن‌ذخیره وتاسیسات داخل و خارج‌ساختمان بکار میرود.

 

 

رنگ‌ صنعتی آستر اپوکسی پلی آمید زینک کرومات

رنگ‌صنعتی بر پایه رزین اپوکسی و سخت‌کننده پلی آمیدی و رنگدانه ضد‌خوردگی زینک کرومات فرموله شده است. این رنگ‌صنعتی پلی آمید رامی‌توان مستقیماً به عنوان آستر ضد‌خوردگی بر‌روی فلزات آماده ‌‌سازی شده است. و یا همچنین رنگ‌صنعتی بعنوان یک پوشش نازک بین لایه‌ای بر‌روی آستر غنی از روی استفاده نمود. رنگ‌صنعتی چسبندگی، سختی، مقاومت شیمیایی، مقاومت آبی و محیطی خوبی را دارا می‌باشد. و‌برای محافظت سازه‌های‌فلزی قبل از نصب و بر‌روی وسایلی که به شرایط و موقعیتهای خوردگی‌حساس می‌باشند، مورد استفاده قرار‌می‌گیرد. همچنین بر‌روی گستره وسیعی‌از آلیاژهای سبک و برای محافظت از سطوح فلزی مانند سازه‌های‌فلزی، خطوط لوله، مخازن، پلها کاربرد دارد.

ضخامت ۶۰ میکرون از آستر پلی آمید رنگ صنعتی می‌تواند بتنهایی ۵۰۰ ساعت در برابر تست سالت اسپری از خود مقاومت نشان دهد. همچنین سیستم سه لایه این رنگ پلی آمید دارای تاییدیه از پژوهشگاه صنعت نفت با ۷۲۰ ساعت سالت اسپری می‌باشد.

 

رنگ‌ صنعتی آستر اتیل سیلیکات غنی از روی (زینک ریچ)

این رنگ صنعتی بر پایه رزین اتیل سیلیکات فرموله شده است. به دو‌صورت دو‌جزئی و سه‌جزئی‌(بسته به سفارش مشتری) قابل ارائه بوده و دارای تاییدیه از پژوهشگاه صنعت نفت می‌باشد. این پوشش، از خوردگی سطوح خارجی مخازن، ساختارهای فولادی پلها، پتروشیمی‌ها، ‌پالایشگاه‌ها، مخازن نگهداری سوخت محافظت میکند. و‌همچنین تانکر‌های محتوی حلال و مواد‌شیمیایی، بدنه وسایل تأسیسات دریایی و سکو‌های خارج از آب جلوگیری می‌کند. یک لایه با ضخامت فیلم ۷۵ میکرون می‌توا‌ند برای حفاظت سطوح در برابر تغییرات آب‌و‌هوایی کاربرد داشته باشد. و‌ در‌مواردی که سطوح دارای خلل و فرج زیادی باشد‌، این ضخامت تا حدود ۱۲۵ میکرون افزایش می‌یابد. و نیز‌می‌تواند بدون پوشش، رویه رنگ صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. تنها با یک لایه پوشش اتیل سیلیکات می‌توان سطح را در‌برابر تغییرات آب‌و‌هوایی،اشعه ماوراءبنفش، آب‌ونمک‌های خنثی‌و محصولات نفت‌خام والکل‌ها محافظت‌نمود.

 

توجه

توجه به این نکته ضروری است که این آستری برای محیط‌های اسیدی و قلیایی مناسب نمی‌باشد. ولذا استفاده از آن در ضخامت‌های بالاتر از ۱۲۵ میکرون بدلیل احتمال ایجاد ترک بر روی آن توصیه نمی‌شود. از دیگر خواص این آستری مقاومت حرارتی تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد می‌باشد. و به عنوان لایه اول در سیستم رنگ‌های مقاوم حرارتی بکار گرفته می‌شود.

رنگ‌ صنعتی آستر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید اخرایی

رنگ صنعتی آستر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید اخرایی بر اساس رزین اپوکسی وسخت‌کننده پلی آمیدی طراحی شده است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی و ضد خوردگی بالایی می‌باشد. با توجه به وجود رنگدانه ضد‌خوردگی اکسید‌آهن مقاومت مناسبی تحت شرایط غوطه‌وری جزئی و کامل در آب خود نشان می‌دهد. این محصول ‌همچنین مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد. همینطور قابلیت سخت‌شدن کامل و رها‌سازی تمام حلال‌ها و عدم‌مهاجــرت رنگدانه به فاز آب از دیگــر خـــواص این پوشـش می‌باشد. ازاین رنگ صنعتی می‌توان در‌محافظت سطوح‌داخلی وخارجی تانک‌های‌آب، لوله‌ها،‌اتصالات انتقال‌آب و سازه‌های فلزی که درمعرض شرایط خورنده قرارمی‌گیرند، استفاده نمود.

   

رنگ‌ صنعتی آستر واش پرایمر

این محصول‌دو‌جزئی، بعنوان ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ‌واﺳﻂ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد‌ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ‌روی ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﻏﯿﺮ‌آﻫﻨﯽ ﺗﻤﯿﺰ‌و‌ﺑﺪون‌ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، روی و ﺳﻄﻮح ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه اﺳﺘﻔﺎده میشود. از اﯾﻦ آﺳﺘﺮی ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. اﯾﻦ رنگ صنعتی ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﻻﯾﻪ‌ای ﺳﺨﺖ و ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ زﯾﺮمیاﯾﺪ،ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ رنگ صنعتی ﺑﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﻧﺒﻮده و در‌ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده در‌ﻣﻌﺮض ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﺎ روﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد. اﻋﻤﺎل آﺳﺘﺮی واش ﭘﺮاﯾﻤﺮ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۱۰ ﻣﯿﮑﺮون ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

 

رنگ‌ صنعتی آستر اپوکسی فنولیک

این محصول بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده با رزین فنولیک و سخت کننده آمینی طراحی و فرموله گردیده است. این نوع رنگ در‌هر دو‌حالت خشک و غوطه‌وری، مقاوت شیمیایی بسیار‌خوبی در‌مقابل محدوده وسیعی از مواد‌شیمیایی از‌خود نشان می‌دهد. حداکثر دمای کاربردی رنگ اپوکسی فنولیک در حالت خشک معادل C ˚۱۶۰ و در حالت غوطه وری C°۹۰ می‌باشد. کاربردهای این محصول عبارتست از پوشش‌سازه‌های‌فولادی در پتروشیمی‌ها، صنایع‌تولید و انتقال مواد‌شیمیایی، صنایع کاغذ، صنایع آب و فاضلاب است. و‌بطور کلی در‌مواردی که در‌شرایط کاربری نیاز به پوششی با خواص مقاومت شیمیایی و دمایی‌بالا مورد نیاز است. یک پوشش تک لایه از این محصول می‌تواند ۵۰۰ ساعت سالت اسپری را بدون هیچ گونه عارضه پاس نماید.

 

رنگ صنعتی میانی

رنگ‌ صنعتی رنگ میانی اپوکسی پلی آمید HIGH BUILD

این محصول بر‌پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید می‌باشد که به عنوان لایه میانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و به این ترتیب باعث افزایش طول عمر و مقاومت بیشتر سیستم رنگ در برابر عوامل جوی می‌گردد. همچنین امکان دستیابی به ضخامت بیشتر و به طبع آن افزایش خواص‌فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی سیستم‌رنگ را بهمراه خواهد داشت. از همین محصول می‌توان برای پوشش میانی‌ماشین آلات، تانکر‌ها، سازه‌های‌فلزی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و سایر‌محیط‌های‌صنعتی در معرض عوامل‌خورنده استفاده نمود. و همچنین محیط‌های دریایی نظیر بدنه کشتی‌ها و اسکله‌ها و سکوهای نفتی استفاده نمود. این رنگ صنعتی هم بر‌روی آستری‌های اتیل سیلیکات صبا و هم بر‌روی کلیه آستری‌‌های اپوکسی قابل استفاده بوده است. و نیز می‌تواند به عنوان لایه زیرین پوشش‌های محافظ در برابر‌اشعه ماوراء بنفش نظیر پلی یورتان و… به کار می‌رود.

 

رنگ‌ صنعتی رنگ میانی اپوکسی پلی آمید MIO – HIGH BUILD

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید طراحی گردیده است. واین رنگ صنعتی به عنوان رنگ میانی بر‌روی سطوح فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از رزین اپوکسی در این رنگ باعث افزایش مقاومت در برابر نفوذ عوامل خورنده به سطح می‌گردد. همچنین استفاده از اکسید آهن میکایی در رنگ باعث محدودیت در تنوع رنگی می‌گردد. این رنگ قابل استفاده بر روی انواع آستری‌های اپوکسی است. استفاده از این محصول در محیط‌هایی که در برابر عوامل خورنده و جریانات هوا قرار دارند. در ضمن توصیه می‌گردد زیرا که اکسید آهن میکایی موجود در آن باعث افزایش مقاومت سطح در برابر فرسایش می‌گردد. کاربرد این رنگ بر روی سازه‌های صنایع نفتی، کارخانجات مواد شیمیایی، نیروگاه‌های هسته ای، سازه‌های فلزی و بدنه ماشین آلات می‌باشد.

رنگ صنعتی رویه

رنگ‌ صنعتی رنگ رویه اپوکسی پلی آمید براق، نیمه براق و مات

این محصول  بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید فرموله و طراحی گردیده است. این‌محصول بعد‌از‌اعمال و سخت‌ شدن کامل، سطحی یکنواخت‌و‌براق ایجاد‌کرده و نسبت به خراش، سایش،‌رطوبت و مواد شیمیایی‌مقاوم است. رنگ رویه اپوکسی به عنوان لایه رویه در یک سیستم پوششی شامل آستری‌، لایه میانی و رویه اعمال گردیده است. که به محافظت از سطح زیرین در مقابل عوامل خورنده کمک می‌نماید. همچنین ازاین رنگ می‌توان بصورت تک لایه و به تنهایی بر روی سطح استفاده نمود که چسبندگی خوبی ارائه می‌نماید. این رنگ برای محافظت از سطوح فلزی، سیمانی و در‌پوشش سازه‌های‌فلزی، خطوط لوله، مخازن، تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی استفاده می‌گردد. به دلیل مقاومت پایین رزین اپوکسی در‌برابر‌اشعه‌ماوراء‌بنفش، استفاده از‌این پوشش در‌سازه‌هایی که در معرض نور خورشید قرار دارند توصیه نمی‌شود.

 رنگ‌ صنعتی رنگ رویه پلی یورتان براق، نیمه براق و مات

این محصول بر پایه رزین اکریلیک پلی ال و سخت کننده ایزوسیانات طراحی شده است. و در این حالت بعنوان لایه نهایی میتواند نقش بسزایی در محافظت سطوح فلزی در‌برابر عوامل‌جوی ایفا نماید. این رنگ فیلمی با چسبندگی و سختی بالا بر روی سطوح فلزی ایجاد نموده است. ولذا در محیط‌های جوی حاد بخصوص در برابر تغییرات آب‌و‌هوایی، پایداری بسیار خوب از خود نشان می‌دهد. از خصوصیات بارز این محصول مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشید و انعطاف پذیری بالای فیلم آن می‌باشد.
کاربرد این پوشش بعنوان لایه نهایی بر‌روی سازه‌های فلزی، انواع تجهیزات و تاسیسات کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات پتروشیمی، سکو‌های خارج از‌آب، پل‌ها میباشد.و نیز‌بر‌روی سطوح خارجی مخازن و‌لوله‌های انتقال مواد‌سوختی و‌صنایع خودرویی می‌باشد.

 

 

رنگ‌ صنعتی اپوکسی پلی آمین بدون حلال-مخصوص آب شرب

این رنگ صنعتی بر‌پایه رزین اپوکسی و سخت‌کننده پلی آمینی طراحی شده و دارای مقاومت شیمیایی و آبی بالایی می‌باشد. خواص مهمی از‌جمله مقاومت آبی تحت شرایط غوطه‌وری جزئی و کامل در‌آب است. و‌همچنین عدم‌تاثیر بر‌مزه و طعم آب مصرفی توسط پوشش و عدم سمیت از ویژگی‌های مهم آن است. همچنین قابلیت سخت‌شدن کامل و رها‌سازی تمام حلال‌ها و عدم مهاجــرت رنگـدانه به فاز آب از‌دیگــر خواص این پوشـش می‌باشد. از‌این محصول می‌توان در‌محافظت سطوح‌داخلی و‌خارجی تانک‌های آب، لوله‌ها، اتصالات انتقال‌آب و‌سازه‌های‌فلزی که در‌معرض شرایط غوطه‌وری در‌آّب قرار‌می‌گیرند، استفاده نمود.

رنگ‌ صنعتی رنگ اپوکسی پلی آمین گلس فلیک

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمینی طراحی و فرموله گردیده است. به دلیل استفاده از سخت کننده پلی آمینی در برابر انواع حلال، قلیا و مونومر غیر اسیدی مقاوم می‌باشد. این پوشش چسبندگی عالی، دوام و سختی بالایی بر روی سطوح فولادی و بتنی دارد. استفاده از گلس فلیک در این پوشش مقاومت خوردگی، شیمیایی و سایشی پوشش را افزایش می‌دهد. از این پوشش برای محافظت سطوحی که در شرایط آب‌و‌هوایی بسیار خورنده قرار دارند استفاده می‌گردد. این‌رنگ صنعتی قابلیت اعمال در‌ضخامت‌های‌بسیار‌بالا را دارا می‌باشد و بصورت تک‌لایه بر‌روی سطوح مناسب به کار می‌رود. کاربرد این پوشش، حفاظت از سازه‌های‌فلزی در‌صنایعی‌که در معرض‌شرایط خورنده شدید قرار دارند، میباشد. همانند پتروشیمی‌ها، مخازن نگهداری مواد شیمیایی، صنایع کاغذ، لوله‌های انتقال مواد شیمیایی یا نفتی و … می‌باشد.

 

رنگ‌ صنعتی رنگ رویه اپوکسی فنولیک

این محصول بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده با رزین فنولیک و سخت کننده آمینی طراحی و فرموله شده است.
این نوع رنگ در‌هر دو‌حالت خشک و غوطه‌وری، مقاومت‌شیمیایی بسیار‌خوبی در‌مقابل محدوده وسیعی از‌مواد‌شیمیایی از‌خود نشان می‌دهد. حداکثر دمای کاربردی رنگ اپوکسی فنولیک در حالت خشک معادل C ˚۱۶۰ و در حالت غوطه وری C°۹۰ می‌باشد. کاربردهای این رنگ صنعتی عبارت از پوشش سازه‌های‌فولادی در‌پتروشیمی‌ها، صنایع تولید و‌انتقال مواد‌شیمیایی، صنایع‌کاغذ، صنایع‌آب و‌فاضلاب است. و‌به طور‌کلی در‌مواردی که در‌شرایط کاربری نیاز‌به پوششی با خواص مقاومت‌شیمیایی و‌دمایی بالا‌مورد نیاز‌است.

 

رنگ‌ صنعتی رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید

این رنگ صنعتی بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده با کولتار و سخت‌کننده پلی آمید طراحی و فرموله شده است. از ویژگی‌های مهم این محصول می‌توان به چسبندگی عالی، مقاومت در‌برابر رطوبت و‌همچنین سختی و انعطاف‌پذیری مناسب اشاره نمود. این‌ویژگی‌ها، رنگ درپوشش و‌محافظت سازه‌های دریایی و‌ تاسیسات در‌ مجاورت محیط‌های مرطوب نظیر‌اسکله‌ها، کف و‌بدنه کشتی‌ها، تانکرهای‌آب، برج‌های خنک‌کننده و‌خطوط لوله‌مناسب می‌سازد.

 

رنگ‌ صنعتی نسوز

رنگ‌ صنعتی اکریلیک سیلیکونی مقاوم حرارتی (رنگ نسوز ۲۵۰ درجه سانتیگراد)

این‌محصول بر‌پایه رزین اکریلیک سیلیکونی فرموله شده و پوشش‌مناسب جهت‌حفاظت از‌سازه‌های فولادی که در‌معرض حرارت‌های تا‌ C ˚۲۵۰ مداوم قرار‌دارند. همانند بدنه کوره‌ها، دودکش‌ها، بویلرها، تأسیسات کارخانجات شیمیایی، پالایشگاهها و نیروگاه‌های برق ایجاد می‌کند. از‌این‌رنگ می‌توان هم بعنوان یک لایه رنگ منفرد بر‌روی سطوح فولادی و‌هم بر‌روی سطوح آستری‌خورده‌متناسب با‌آن مانند‌آستری‌اتیل سیلیکات استفاده نمود. از خواص این محصول می‌توان به خشک شدن سطحی سریع آن اشاره کرد. قطعات رنگ شده بعد از یک ساعت خشک شده و می‌توان آنها را برای نصب جابجا کرد. مشخصه دیگر، مقاومت بالای آن در برابر شرایط جوی و نور ماوراء بنفش (UV) می‌باشد. ضخامت پیشنهادی برای این رنگ ۲۰- ۳۰ میکرون است.

 

رنگ‌ صنعتی رنگ سیلیکونی مقاوم حرارتی (رنگ نسوز ۴۰۰ درجه سانتیگراد)

این‌محصول بر‌پایه رزین اکریلیک سیلیکونی فرموله شده و پوشش‌مناسب جهت‌حفاظت از‌سازه‌های فولادی که در‌معرض حرارت‌های تا‌C ˚۴۰۰ مداوم قرار دارند. همانند بدنه کوره‌ها، دودکش‌ها، بویلرها، تأسیسات کارخانجات شیمیایی، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق ایجاد می‌کند. از‌این رنگ می‌توان هم بعنوان یک لایه‌رنگ‌منفرد بر‌روی سطوح‌فولادی و‌هم بر‌روی سطوح آستری‌خورده متناسب با آن مانند‌آستری‌اتیل سیلیکات استفاده نمود. از خواص این محصول می‌توان به خشک شدن سطحی سریع آن اشاره کرد. قطعات رنگ شده بعد از یک ساعت خشک شده و می‌توان آنها را برای نصب جابجا کرد. مشخصه دیگر، مقاومت بالای آن در برابر شرایط جوی و نور ماوراء بنفش (UV) می‌باشد. ضخامت پیشنهادی برای این رنگ ۲۰- ۳۰ میکرون است.

رنگ‌ صنعتی رنگ سیلیکونی مقاوم حرارتی (رنگ نسوز ۶۰۰ درجه سانتیگراد)

این رنگ صنعتی بر‌پایه رزین‌سیلیکونی فرموله شده است. و پوشش‌مناسب جهت‌حفاظت از سازه‌های‌فولادی که در‌معرض‌حرارت‌های تا C˚۶۰۰ مداوم قرار‌دارند. همانند بدنه کوره‌ها، دودکش‌ها، بویلرها، تأسیسات کارخانجات شیمیایی، پالایشگاهها و نیروگاه‌های برق ایجاد می‌کند. از خواص رنگ صنعتی می‌توان به خشک شدن سطحی سریع آن اشاره کرد. قطعات رنگ شده بعد از یک ساعت خشک شده و می‌توان آنها را برای نصب جابجا کرد. مشخصه دیگر، مقاومت بالای آن در برابر شرایط جوی و نور ماوراء بنفش (UV) می‌باشد. این محصول قابلیت استفاده بر روی سطوح فولادی و نیز سطوح آستری خورده را داراست. در صورت استفاده بر روی سطوح دارای آستری، مقاومت حرارتی پوشش برابر با مقاومت حرارتی آستری خواهد بود.

تینر ها:

  • تینر رنگ اپوکسی
  • تینر رنگ پلی یورتان
  • تینر رنگ نسوز
  • تینر رنگ اتیل سیلیکات
  • تینر شستشو

کفپوش اپوکسی:

  • پرایمر اپوکسی پلی آمیدی مخصوص بتن
  • لایه میانی اپوکسی پلی آمین مخصوص کف
  • کفپوش اپوکسی پلی آمین مخصوص کف (لایه رویه)
  • لاک شفاف اپوکسی